Please, flip your device!

Gaaffii qabdaa? Ammuma nu quunnami!

Marsaan MekinaEera Eritrea keessatti marsaa beeksisa makiinaa isa jalqabaati. Marsaa keenyarratti gaaffii fi yaada yoo qabaatte, maaloo asirratti nu quunnami. Nurratti gaaffii yoo qabaatte asirratti nu quunnami. Marsaa MekinaEera irratti beeksifachuu yoo barbaadde, maaloo asirratti nu quunnami.